Algemene voorwaarden van Handelsonderneming Gebr. de Boon B.V. te Gorinchem.
Artikel 1. Toepasselijkheid
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van De Boon. 
Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door De Boon niet aanvaard.
B. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met De Boon gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2. Offertes 
A. Alle aanbiedingen ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van De Boon zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door De Boon, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 dagen na de verzending van De Boon schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
D. Indien wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 2 maanden uitblijft, dan kunnen voor zover gebruikelijk, de kosten die De Boon heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening gebracht worden.
E. Tekeningen, berekeningen, beschrijvin­gen en bijlagen, betrekking hebbend op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van De Boon. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd of op andere wijzen vermenigvuldigd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekendgemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven. 
Artikel 3. Wijzigingen in de overeenkomst
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig ter kennis van De Boon te worden gebracht. 
B. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door De Boon wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt De Boon geen verantwoordelijkheid. 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
De Boon is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit een goede efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
Artikel 5. Prijzen
A. De prijzen van De Boon zijn exclusief omzetbelasting en overige op de transactie vallende overheidslasten.
B. De prijzen van De Boon zijn berekend voor levering aan bedrijf of huis wederpartij indien gebruik kan worden gemaakt van vaste routes en inclusief verpakking.
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D. Indien na het sluiten van de overeen­komst de prijzen van materialen, grond­stoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is De Boon gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen.
E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal wederpartij zijner­zijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan De Boon meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
F. Het bepaalde in E. van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe De Boon op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.
G. In overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van boeken in de zin van de Wet op de Vaste Boekenprijs geldt het volgende. De wederpartij verplicht zich de bepalingen van de Wet op de Vaste Boekenprijs in acht te nemen. De wederpartij vrijwaart De Boon voor alle schade die De Boon lijdt indien De Boon door tekortschieten van de wederpartij op dit punt door derden (waaronder valt te rekenen het Commissariaat voor de Media) wordt aangesproken.
Artikel 6. Levering
A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadever­goeding, tenzij wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B. Het risico van tenietgaan en/of bescha­diging der zaken gaat over op de weder­partij zodra de zaken het magazijn van De Boon verlaten, zover niet verhaal­baar op de “all-risk” transportverzeke­ring van De Boon.
C. Wanneer door De Boon verkochte zaken of aangeboden diensten door de wederpartij niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van De Boon, staan zij gedurende drie weken ter beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Na voornoemde periode heeft De Boon naar keuze het recht om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Artikel 7. Zekerheidsstelling 
A. De Boon is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daar­mee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van wederpartij te verlangen. 
B. Indien de verlangde zekerheid niet genoegzaam wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft De Boon het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en reeds geleverde en nog niet verwerkte zaken terug te nemen, onverminderd de aan De Boon alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd. 
Artikel 8. Betaling
Betaling dient, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum via overboeking op een door De Boon aan te wijzen bank- of girorekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist.
Artikel 9. Wanprestatie
A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeen­komst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd wordt, surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt of indien diens faillissement wordt aange­vraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan De Boon verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -onge­acht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot betaling-terstond opeisbaar.
B. Het onder A. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de datum van opeisbaarheid (een deel van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft De Boon naar keuze eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van de zijde van De Boon tot enige vergoeding jegens de wederpartij.
D. Wanneer De Boon genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven is De Boon gerechtigd aan de debiteur een vergoeding ter zake van rente en van buitengerechtelijke invorderingskosten te berekenen. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het openstaande bedrag aan hoofdsom. 
E. Deelbetalingen worden eerst verrekend met verschuldigde incassokosten, vervolgens met rente en overigens met de openstaande hoofdsom.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
A. Door De Boon geleverde zaken blijven eigendom van De Boon totdat de wederpartij zijn verplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit alle met De Boon gesloten overeenkomsten is nagekomen.
B. Door De Boon afgeleverde zaken, die krachtens A. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
C. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is De Boon gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in A. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust van de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden terug te nemen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
E. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht De Boon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
F. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek:
* de geleverde zaken deugdelijk te verzekeren tegen gebruikelijke risico’s en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
* alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan De Boon op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendoms-voorbehoud door De Boon geleverde zaken te verpanden aan De Boon op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van De Boon;- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die De Boon ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
Artikel 11. Overmacht 
A. De Boon is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachten, indien die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht in de zin van niet toerekenbare tekortkoming is in dit verband te verstaan: elke van de wil van De Boon onafhankelijke omstandigheid die het nakomen van de overeenkomst door haar blijvend of tijdelijk verhindert alsmede – voor zover niet reeds een dergelijke omstandigheid opleverend – ernstige storingen in het productieproces, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
B. Indien nakoming door De Boon al dan niet tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet dan wel de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden.
C. Indien nakoming door De Boon blijvend onmogelijk is, zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan De Boon schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van De Boon af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming langer zal duren dan 4 weken.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
A. De Boon is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, bij de wederpartij. Indien De Boon op grond van enige wettelijke regeling daartoe toch gehouden zou zijn, dan gaat deze verplichting het bedrag van de terzake van de overeenkomst gezonden factuur niet te boven.
B. De aansprakelijkheid van De Boon strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van De Boon zich pleegt te verzekeren.
C. De Boon heeft altijd het recht de schade van wederpartij ongedaan te maken. 
D. De wederpartij is gehouden De Boon te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van De Boon in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten. 
Artikel 13. Klachten
A. Een wederpartij die niet tevreden is over de door De Boon geleverde zaken kan gedurende 7 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen, op straffe van verlies van rechten.
B. Retournering van het geleverde kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Boon, onder door De Boon te bepalen voorwaarden.
C. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal De Boon zorgdragen voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde bedragen minus de gemaakte kosten.
D. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 7 dagen na factuurdatum worden ingediend. 
E. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden: er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.
Artikel 14. Vervaltermijn 
Elke vordering van de wederpartij vervalt indien deze niet, na verloop van één jaar (te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid) is ingesteld. 
Artikel 15. Geschillen
A. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
B. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar De Boon gevestigd is.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel